Forma reklamacji produktów i możliwość zwrotu

1. Wszelkie reklamacje ze strony kupującego lub konsumenta muszą mieć formę pisemną

2. W przypadku dostawy produktów, zgodnie z zamówieniem i umową, Kupującemu nie przysługuje prawo jego zwrotu.

3.Możliwość zwrotu zakupionych produktów będzie możliwa za oficjalną zgodą Dostawcy w oparciu o następujące zasady:

-Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy. Stwierdzone braki, uszkodzenie lub inne zewnętrzne widoczne wady jakościowe (nie dotyczy wad ukrytych), muszą być zgłoszone pisemnie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Reklamacje spóźnione lub ustne nie będą uwzględniane,

-Protokół reklamacyjny powinien zawierać: imię i nazwisko, numer kontaktowy osoby zgłaszającej reklamację, nazwę i kod produktu z pełnym numerem faktury zakupowej i datą sprzedaży oraz dokładny opis wady wyrobu, (Protokół reklamacji/zwrotu do pobrania tutaj)

-Towar musi być pełnowartościowy i nieuszkodzony, a w przypadku określonych rodzajów towarów także oryginalnie zapakowany;

-Kupujący nie może być w zwłoce z zapłatą za towar, który zamierza zwrócić;

-Kupujący zobowiązany jest zwrócić się do Dostawcy o wyrażanie zgody na zwrot towaru;

-Dostawca określa koszty zwrotu towaru, a po akceptacji tego kosztu przez Kupującego wystawi fakturę VAT za „koszty logistyczne związane ze zwrotem towarów”;

-Zwrot towaru następuje po wyrażeniu zgody przez Dostawcę na zwrot towaru oraz uzgodnieniu z Dostawcą przez Kupującego kosztu zwrotu towaru, (wysokość zwrotu towaru jest częściowo zależna od kosztów zwrotu towaru do producenta).

-Dostawca wystawia zlecenie odbioru towaru od Kupującego przez kierowcę Dostawcy lub Kupującego, na podstawie którego będzie dokonana dostawa towaru do magazynu centralnego Dostawcy,

-Towary powinny być posegregowane co do rodzaju, wymiarów i odpowiednio zapakowane, chyba, że jest wymagany zwrot w oryginalnym zapakowaniu. W przypadku braku spełnienia tego warunku, zwrot może zostać nie przyjęty przez Dostawcę;

-Po przyjęciu przez Dostawcę towaru na magazyn, zgodnie z w/w procedurą zostanie wystawiona na rzecz Kupującego faktura korygująca,UWAGA:
Magazynierzy i Kierowcy Dostawcy nie posiadają upoważnienia do odbioru produktów zwracanych przez Kupującego bez wymaganej zatwierdzonej przez Dostawcę możliwości zwrotu towarów.